අපගේ පහසුකම්

Innovation and precision are always what we pursue. We are committed to delivering our standard hydraulic products and satisfying customers’ specific needs to realize their desired engineering solutions. This commitment always inspires us to keep looking for new and more advanced methods to improve our production facilities and measuring instruments.  We warmly welcome your visit.  

DMG හැරෙමින්-ඇඹරීමට සංයුක්ත යන්ත්රය මෙවලම
DMG තිරස් යන්ත්ර මධ්යස්ථානය
HighPrecision Grinder
සමාගම නිරවද්යතාව වැඩමුළුව
මෝටර් එකලස් වැඩමුළුව
ස්විස් ආනයනය සිලින්ඩරාකාර ඇඹරුම් යන්තෙය්
Mazak යන්ත්ර සූත්ර මෙවලම් හැරී ඇඹරීමට
-ඛණ්ඩාංක ත්රී මිනුම් යන්ත්රයක්
සංඛ්යාත්මක පාලනය යන්ත්රයක්
INI Hydraulic Workshop
Robot Workshop
Hydraulic Transmission and Slewing Device Testbed