Chứng chỉ

Chứng chỉ & Danh dự

Chứng chỉ quản lý chất lượng CCS, 2021

Chứng chỉ quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp CCS, 2021

Giấy chứng nhận loại tời thủy lực IYJ 2.53 EC,2018 trang1

Giấy chứng nhận loại tời thủy lực IYJ2.53 EC, 2018~2023_Page_1

Chứng chỉ quản lý chất lượng CCS, 2021

Chứng chỉ quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp CCS, 2021

Giấy chứng nhận loại tời thủy lực IYJ 2.53 EC, 2018 Trang2

Giấy chứng nhận loại tời thủy lực IYJ2.53 EC, 2018~2023_Page_2

Chứng chỉ quản lý môi trường CCS, 2021

Chứng chỉ UDEM về động cơ và máy bơm thủy lực, 2021

Giấy chứng nhận loại tời thủy lực IYJ 2.53 EC,2018 Trang3

Giấy chứng nhận loại tời thủy lực IYJ34 EC,2020_Page_1

Chứng chỉ quản lý môi trường CCS, 2021

Giấy chứng nhận tời thủy lực UDEM, 2021

Chứng chỉ UDEM của thiết bị truyền dẫn, 2021

Giấy chứng nhận loại tời thủy lực IYJ34 EC,2020_Page_2

Giấy chứng nhận chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

Giấy chứng nhận ISO14001:2001, 2015

Giấy chứng nhận nội địa đầu tiên về công nhận loại EC do Hiệp hội phân loại Na Uy (DNV) cấp

Giấy chứng nhận kiểm tra loại tời của EC, 2015

Giấy chứng nhận tời có người lái

Giấy chứng nhận Dự án Ngọn đuốc Quốc gia về Truyền động Thủy lực Dòng IKY, 2007

Giấy chứng nhận kiểm tra thủy sản

Giấy chứng nhận phê duyệt loại cho sản phẩm thủy sản, 2013

Giấy chứng nhận an toàn

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn an toàn lao động, 2014

IYJW

Giấy chứng nhận Dự án Ngọn đuốc Quốc gia cho Tời thủy lực IYJW, 2004

Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của Hiệp hội phân loại Trung Quốc

Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng, 2004

Doanh nghiệp tín dụng chất lượng 3A tại Trung Quốc

Chứng chỉ Tín dụng Chất lượng, 2008

Giấy chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng Chiết Giang

Giấy chứng nhận thương hiệu nổi tiếng tỉnh Chiết Giang, 2014

Trung tâm R&D doanh nghiệp công nghệ cao

Chứng chỉ Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ cao tỉnh Chiết Giang, 2009

Chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường CCS, 2018

Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng CCS, 2018

Chứng chỉ CE về động cơ và máy bơm thủy lực, 2016

Chứng chỉ CE truyền động thủy lực, 2016

Giấy chứng nhận tời thủy lực CE,2016

Chứng chỉ hệ thống quản lý sở hữu trí tuệ,2016

ISO45001_Chứng chỉ hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, 2019

Thương hiệu hàng đầu(Ngành công nghiệp),2017

Giấy chứng nhận Dự án Ngọn đuốc Quốc gia, 2007

Giấy chứng nhận sản phẩm đơn vị hạng nhất cấp tỉnh, năm 2010

Thương hiệu liêm chính về chất lượng, 2018

Giải thưởng tiến bộ khoa học công nghệ năm 2011

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn hóa an toàn lao động, 2020

Giải thưởng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Chiết Giang năm 2011

Giấy phép kinh doanh, 2019

Giải thưởng xuất sắc về bằng sáng chế của Trung Quốc, 2011

Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, 2017

Giải thưởng Thương hiệu Thiết bị và Phụ kiện Thủy lực năm 2014

Giấy chứng nhận sản phẩm mới quan trọng quốc gia, 2011

Giải thưởng tiến bộ khoa học và công nghệ Ninh Ba Beilun 2011

Giải thưởng tiến bộ khoa học và công nghệ Ninh Ba Beilun, 2010

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ cao Tỉnh, 2009

Giải thưởng Đổi mới công nghệ, 2014

Giấy chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng tỉnh Chiết Giang, 2017