INI HAKYNDA

INI Gidrawlikýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri gidrawliki wintleri, gidrawlik hereketlendirijileri we planeta dişli gutularyny dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşendir.Aziýada öňdebaryjy gurluşyk enjamlary enjamlaryny üpjün edijilerden biri.Müşderileriň ussat enjam dizaýnlaryny optimizirlemek, bazarda berk ýaşamagyň ýoludyr.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elmydama täzelik etmek borjumyz bilen 26 ýylyň dowamynda, öz-özümiziň ösen tehnologiýalarymyza esaslanýan önümleriň köp görnüşini ösdürdik.Önümleriň giň spektri, ýöne biri-biri bilen ýakyn arabaglanyşykda gidrawliki we elektrik şkaflary, planetar dişli gutular, öldüriji hereketlendirijiler, geçiriji hereketlendirijiler, gidrawlik hereketlendirijiler, nasoslar we gidrawlik ulgamlar bar.

Önümlerimiziň ygtybarlylygy, senagat tehnikasyny, gurluşyk tehnikasyny, gämi we paluba tehnikasyny, kenar ýakasyndaky enjamlary, magdan we metallurgiýa tehnikalaryny çäklendirmezlik ýaly dürli programmalarda güýçli subut edildi.

Mundan başga-da, önümimiziň hili dünýä belli sertifikat guramalary tarapyndan tassyklandy.Önümlerimiziň alan şahadatnamalarynda EC görnüşli synag synag şahadatnamasy, BV MODE, DNV GL şahadatnamasy, EC laýyklyk kepilnamasy, Deňiz önümi üçin görnüş tassyklamasy we Lloýdiň sanaw hiliniň kepili bar.Şu wagta çenli içerki bazarymyz bolan Hytaýdan başga-da önümlerimizi ABŞ, Germaniýa, Gollandiýa, Awstraliýa, Russiýa, Türkiýe, Singapur, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Malaýziýa, Wýetnam, Hindistan we Eýrana giňden eksport etdik.Biziň logistika we satuw hyzmatlarymyz müşderilerimiziň iň uly gyzyklanmalary üçin çalt we ygtybarly bütin dünýäni gurşap alýar.