හයිඩ්රොලික් මෝටර්

හයිඩ්රොලික් මෝටර්.විවිධ ඉංජිනේරු යෙදුම් සඳහා හයිඩ්‍රොලික් මෝටර් ශ්‍රේණි කිහිපයක් අදාළ වේ.