ជលទធភពរបស់យើង

Innovation and precision are always what we pursue. We are committed to delivering our standard hydraulic products and satisfying customers’ specific needs to realize their desired engineering solutions. This commitment always inspires us to keep looking for new and more advanced methods to improve our production facilities and measuring instruments.  We warmly welcome your visit.  

ផលិតកម្ម DMG បើក-កិនឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនសមាសភាព
មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីនផ្តេកផលិតកម្ម DMG
HighPrecision Grinder
សិក្ខាសាលាស្តីពីភាពជាក់លាក់ក្រុមហ៊ុន
សិក្ខាសាលាជួបប្រជុំគ្នាម៉ូតូ
ស្វ៊ីសបាននាំចូលឧបករណ៍កិនស៊ីឡាំង
របត់ Mazak និងឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនកិន
កូអរដោនេបីម៉ាស៊ីនវាស់
ម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យជាលេខ
ការធ្វើតេស្តប្រភេទលេងជាកីឡាករបម្រុង
ការធ្វើតេស្តប្រភេទគ្រែ